نامش بر زبانم، شعری از فیلیپ آیرز

نامش بر زبانم، شعری از فیلیپ آیرزنامش بر زبانم،
هر بار که سخن می گویم

شکلش مقابل چشمانم،
به هر کجا که می نگرم

هر شب و روز،
گویی این روح اوست که در من گام بر می دارد
گویی این او نیست که مرا کشته است
من او را کشته ام و با خود به هرجا می برم….

Philip Ayers
فیلیپ آیرز شاعر انگلیسی
ترجمه از چیستا یثربی، کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.