نوشتن و نویسنده از نگاه ویلیام استافورد

نوشتن بزرگترین دستاورد روح بشری به حساب می آید که آزادی اش را در آن به بیان در می آورد. به فردیت فضا می بخشد. سرچشمه ی شادی است. راهی برای کشف های بی شمار.
آن که زندگی اش را در نوشتن پی می گیرد، با باور و متانت جهان را همیشه پذیرا و پر راز در می یابد، همچون پهنه ی بی پایان که در آن واقعیت های زنده و رویاهای محاسبه ناپذیر به هم می رسند.
نویسنده با تردد دائمی میان تجربیات و افکار، به فراسوی مکان و زمان دست می یابد. تمام قلمرو بکر قدرت تصور بشری از آن اوست.

ویلیام استافورد
William stafford
A way off writting

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.