شعر مگس؛ شعری کودکانه از مهری طهماسبی دهکردی

رفتم به آشپزخانه
تا بخورم یک چایی
یک مگس وزوزکنان
سویم آمد ازجایی

نشست روی صورتم
سرم را دادم تکان
مگس کش را برداشتم
هی به او دادم نشان

اما مگس بی خیال
می چرخید و می چرخید
شاید که در خیالش
برای من می رقصید

پنجره را واکردم
مگس پرید و دررفت
پنجره را که بستم
روی شیشه اش نشست

حالا پشت پنجره
نشسته روی شیشه
وز وز وز وز می خواند
آوازش را همیشه

مهری طهماسبی دهکردی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.