خاطره خنده‌دار فرح پهلوی از شوروی سوسیالیستی

فرح پهلوی در یک گفتگوی تلویزیونی به خاطره خنده داری از سفرش با شاه به شوروی اشاره کرد.

فرح در این مصاحبه می گوید که با اعلیحضرت به شوروی کمونیستی سفر کرده بودیم و کاملا میدانستیم که اوضاع آنجا چه خبر هست. در یکی از شبها که در سفارت ایران بودیم به ناگهان صدای خش خش کاغذی شنیدیم به میرفندرسکی (سفیر ایران در شوروی) گفتیم چه خبره!؟ با خنده جواب داد احتمالا روسها در استراق سمعشان به کلمه سختی برخورده اند و آلان دارند دیکشنری ها را زیر رو میکنند!

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.