از بین رفتن تفکیک شغلی، ویژگی یک جامعه صنعتی است

اشتغال زنانامان الله قرایی مقدم کارشناس علوم اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظھار داشت: دسته بندی مشاغل به این ترتیب که مثلا مردھا نباید آشپز باشند یا زنان نباید کشاورز، راننده یا فروشنده باشند، یک دسته بندی سنتی است.

وی در ادامه افزود: در کشور ما این چنین تفکیکی به‌طور محرز وجود نداشته است مثلا زنان و دختران مازندرانی و گیلانی و … ھم کشاورزی و ھم‌شالیزی می‌کنند و ھمین طور در کشورھای دیگر به‌ویژه در ھنگام جنگ جھانی دوم زنان روسی و زنان کشورھای صنعتی دیگر به تانک‌سازی و ھواپیما سازی می‌پرداختند، در حالی که مردان در جنگ بودند. در کشور ما ھم برای افرادی که در شھرھایی مثل تھران و شھرھای بزرگ زندگی می‌کنند چنین مسالهای بعید است، ولی در شھرھای کوچک یا روستاھا این امر سابقه داشته است.

قرایی مقدم در ادامه عنوان کرد: دلیل روی آوردن زنان به برخی مشاغل پیشروی کشور به‌سوی صنعتی شدن بوده و این موضوع از ویژگی‌ھای صنعتی شدن است. بنابراین ما امروزه زنانی را می‌بینیم که راننده، اتوبوس و تاکسی ھستند.

وی ھمچنین خاطرنشان کرد: اشتغال زنان به چنین اموری در مرحله اول یک نیاز است به این دلیل که نان آور ندارند، ولی به ھر صورت این از بین رفتن تفکیک شغلی بین زنان و مردان، ویژگی یک جامعه صنعتی است. به این ترتیب ارزش‌ھا و ھنجارھایی که برای ھر شغل وجود داشته است تحت عنوان مشاغل زنانه و مردانه از بین می‌رود و در نتیجه می‌بینیم که زنان وارد بازار کار شده‌اند.

قرایی مقدم در ادامه عنوان کرد: ورود زنان به مشاغل خارج از خانه امری است که در تمام کشورھای صنعتی وجود دارد. می‌دانیم که حتی برای اشتغال زنان به امور آموزشی و پرستاری ھم در ابتدا مخالفت‌ھایی می‌شد، ولی به مرور زمان مشخص شد که مثلا معلمان زن در مقطع ابتدایی و راھنمایی بھتر از مردان کارایی دارند.

وی در ادامه افزود: طبق تحقیقاتی که در ایران انجام شده است، زنانی که دارای مشاغل ادارای ھستند در زندگی خود از لحاظ موفقیت تحصیلی فرزندان، اقتصادی، درک مسایل اجتماعی، فرھنگی، انتقال ارزش‌ھا و ھنجار به فرزندان خود، موفقیت شوھر و خانواداه به مراتب موفق‌ترند و نقش بسیار بالاتری به نسبت به زنان خانه‌دار دارند.

قرایی مقدم در ادمه با اشاره به این مطلب که زنان شاغل در ھفته حدود 72 ساعت کار می‌کنند، افزود: موفقیت تحصیلی فرزندان زنان کارمند و معلمان بیشتر است به‌طوری که میانگین معدل آن‌ھا به ترتیب 1 و 2.5 نمره بالاتر است.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.