ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ سلطان پلو

سلطان پلوﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ برای سلطان پلو :

ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ: ۳۰۰ ﮔﺮﻡ
ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ۲ عدد
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ۳ عدد
ﭘﯿﺎﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ۲ عدد
ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ: ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻻﺯﻡ
ﻫﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺪﻩ: ۱/۴ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی خوری
ﭘﻮﺩﺭ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ: ۱/۴ ﻗﺎﺷﻖ چای خوری

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ:

ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭا ﺧﺮﺩ کرده، ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ بگذارید. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎ ﺭا ﺭﻧﺪﻩ کرده ﻭ ﺁب آن  ﺭا گرفته ﻭ همراه ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ کنید. بعد ﻧﻤﮏ، ﮔﻞ ﺳﺮﺥ، ﻫﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ را مخلوط کرده و خوب ورز دهید تا یکدست شوند. بعد از آماده شدن مواد، ﺍﺯ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻮﭖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮﺩاشته ﻭ در ﺭﻭﻏﻦ داغ ﺳﺮﺥ ﮐﻨﯿﺪ.
در همان روغنی که ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ را ﺳﺮﺥ کرده اید، با ﭘﯿﺎﺯ دوم پیاز داغ درست کنید. ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﺯ ﺳﺒﮏ ﺷﺪ، ﮐﻤﯽ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ، ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭا در ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ کرده ﺗﺎ ﺁﺏ ﮔﻮجه ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺸﯿﺪﻩ شود ﻭ ﯾﺎ ﺭﺏ گوجه ﺧﺎمی آن گرفته شود.
ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭا ﺑﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ کرده ﻭ ﮐﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﻮﺟﻪ ﺗﻔﺖ دهید، ﮐﻤﯽ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﻤﮏ ﻏﺬﺍ ﺭا ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ کرده، ﺍﺟﺎﺯﻩ دهید ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺲ پخته ﻭ ﺟﺎ بیفتد ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺲ ﻏﻠﯿﻆ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﺁﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭا ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﻭ کنید.

نوش جان

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.