روش آماده سازی بیسکویت بستنی با طعم توت فرنگی

بیسکویت بستنیﻣﻮﺍﺩ لازم برای تهیه بیسکویت بستنی با طعم توت فرنگی:

ﺧﺎﻣﻪ: ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ
ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ خرد شده: ۲۰ ﻋﺪﺩ ‏
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭﺍﻧﯿﻠﯽ: ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ
ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ‏ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﻣﺪﺍﺭ: ۱ بسته

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ بیسکویت بستنی با طعم توت فرنگی:

ابتدا یک ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯿﮏ ‏ﮔﺮﺩ‏ ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﯼ ﺭا ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻮﯾﻞ پوشانده ﻭ به مدﺕ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ داخل ﻓﺮﯾﺰﺭ قرار دهید ﺗﺎ ﺳﺮﺩ شود. ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭا داخل ظرفی ریخته و به مدت ۲ دقیقه با همزن برقی بزنید تا نرم شود اما ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﺣﻔﻆ کند.
ﻧﺼﻒ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭا ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ کرده ﻭ ﺣﺪﻭﺩا ۱ ﺩﻗﯿﻘﻪ بزنید ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺭﻧﮓ شود. ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭا ﺑﺎ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎﯼ ﻟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ کرده ﻭ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯿﮏ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ کنید، سپس سطح آن را ﺻﺎﻑ کنید. ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺭا ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ کرده، ﺭﻭﯼ ﺑﺴﺘﻨﯽ بریزید ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ به مدت ۲ ﺳﺎﻋﺖ داخل ﻓﺮﯾﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ داده ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮند. ‏
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ی ﺧﺎﻣﻪ ﺭا بزنید ﺗﺎ ﻓﺮﻡ بگیرد. سپس ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭا ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺮﻭن آورده ﻭ با ﺧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ را تزیین کرده و نوش جان کنید.

نکته:

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭا ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺭﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
می تواﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻ ﺑﻪ ﻻ ﻫﻢ ﺍﺯ خامه ﻭ بیسکویت ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻣﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.