مرور برچسب

زنان قاجار

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت ششم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم و قسمت پنجم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت ششم آن را ادامه می دهیم: رفتن به مکه آرزوی بزرگ «بی‌بی»‌های بختیاری «...زنان بختیاری شاد و سرخوشتر از…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت پنجم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت پنجم آن را ادامه می دهیم: پذیرایی اروپایی یک زن روستایی از «کلارا» «... حضور زنان انگلیسی در روستا، ناگهان همه را…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت چهارم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت چهارم آن را ادامه می دهیم: آرزوی سوار شدن بر دوچرخه «کلارا» «...کمتر زنی است که پا از شهر خود بیرون نهاده باشد و اگر چنین…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت سوم)

در مطلب قبلی قسمت اول و قسمت دوم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت سوم آن را ادامه می دهیم: خوش‌ترین روزهای خانم کلارا با زنان ارمنی اصفهان «...هنگامی که دختران بسیار کوچک یعنی هشت یا نه ساله‌اند، نامزد…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت دوم)

در مطلب قبلی قسمت اول زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت دوم آن را ادامه می دهیم: روایت خانم انگلیسی از عروسی یک دختر زرتشتی «...زنان پارسی تا این اواخر تحصیل نکرده و غافل بودند. اکنون تحصیل برای آنان…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت اول)

تنها شرط رفتن شاهزاده خانم به خانه کلارا «...روزی در حوالی غروب از من دعوت شد تا در یک مراسم عروسی که در همسایگی ما برگزار می‌گردید شرکت کنم. تمام مقدمات بسرعت فراهم آمده، قرار بود روز بعد، عروس به خانه شوهر برود. هنگامی که به مجلس رسیدم،…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت دهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم و قسمت نهم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت دهم آن را ادامه می دهیم: بی‌بی‌ها هرگز طلاق نمی‌گیرند «ایزابلا برد…
ادامه مطلب ...

بدری تندری، شاعر آزادیخواه عصر قاجار

بدری تندری (فانی)، زن شاعر و روشنفکر و مشروطه‌ خواه دوران قاجار بود. بدر الملوک کاشفی فرزند حسینعلی کاشفی هستند اما پس از ازدواج با صمصام السلطان یا محمود تندری شاعر، نام خانوادگی خود را از کاشفی به تندری و نام خود را مخفف و به بدری تغییر…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت نهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم و قسمت هشتم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت نهم آن را ادامه می دهیم: ورود «ایزابلا بیشوپ» به سرزمین لرستان «... در این…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت هشتم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم و قسمت هفتم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت هشتم آن را ادامه می دهیم: اتحاد میان دو طایفه با وجود «بی‌ بی» همسر اصلی خان «...تعداد…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت هفتم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم و قسمت ششم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت هفتم آن را ادامه می دهیم: روایت زن جهانگرد از شکل و شمایل زنان بختیاری «...بیشتر زنان بختیاری بلند…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت ششم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم و قسمت پنجم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت ششم آن را ادامه می دهیم: زمستان و سرگرمی زنان ایلات با آواز خواندن «... در سر راهم سری به حرم خان زدم و…
ادامه مطلب ...